Call Us: +91 6364522522
Mail Us: info@neralu.org

Blood Donors

Select Blood Group

Blood Donors List
Sandeep S
O+
Bangalore
7204635293
Bhaskar M
O+
Vijinapura
8971790599
NAIR SK
A+
Bangalore
9591922522
MEDHA PANDIT
B+
RM Nagar
8660926128
SAMPRUTHA TR
AB-
RM Nagar
8296591841
CHARAN KR
A+
Akshay Nagar
9663723285
JAYASHREE
AB-
Hoskote
9844528283
PRADEEP RAGHAVENDRAN
B+
Ramamurthy Nagar
9731667978
SIDHARTH SRIRAJ
B+
JEEVAN BHIMA NAGAR
9901438246
VIKAS AGARWAL
O+
Ramamurthy Nagar
8904272728
SATHYAVATHI
O+
Ramamurthy Nagar
9972178630
ALLEN SEBASTIAN
O+
Ramamurthy Nagar
9739250146
NANDINI NAGARAJ
B+
Ramamurthy Nagar
9886989469
SUNITHA RAJASHEKAR
A1+
RAMAMURTHY NAGAR
9845422834
PRBHA ASHOK
O+
Ramamurthy Nagar
9844437216
CHARAN K R
A1+
Akshay Nagar
9663723285
SK Nair
A+
Ramamurthy Nagar
9591922522
NAGAJYOTHI K S
B+
Ramamurthy nagar, Bangalore
9632725307